ระบบสัญญาเช่าสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ออนไลน์

ขั้นตอนการทำสัญญา  

แจ้งเตือนทำสัญญาก่อน30วัน [ วันที่เผยแพร่ : 06 ตุลาคม 2564 ]
          
กระบวนการของสัญญาเช่าออนไลน์ [ วันที่เผยแพร่ : 16 กันยายน 2564 ]
          
ขั้นตอนการทำสัญญาเช่าออนไลน์ (ผู้เช่า) [ วันที่เผยแพร่ : 16 ตุลาคม 2563 ]